search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Gemeente Almere

Beoordelen van inzamelroutes huishoudelijk afval
Klant Gemeente Almere
Expertise Advisory
Markten Public

Beoordelen van inzamelroutes huishoudelijk afval

De sterk groeiende gemeente Almere zamelt in eigen beheer huishoudelijk afval in. Deze inzameling betreft afval uit duobakken, uit het ondergrondse afval transport (OAT) systeem en uit ondergrondse inzamel depots (OID). Verantwoordelijk voor uitvoering en dagelijkse aansturing is het team Afvalinzameling Almere, welke deel uitmaakt van de Stadsreiniging Almere. Groei van het aantal aansluitingen en introductie van duobakken noodzaakte tot het herinrichten van het inzamelschema. Dit nieuwe schema resulteerde in ongewenste verschillen tussen verwachte resultaten en realisatie. Districon heeft de werkelijke oorzaken van deze verschillen achterhaald door prestaties op dag- en team niveau te modelleren en vervolgens te beoordelen. In deze modellering is rekening gehouden met type van inzamelwijken (woonerf, hoogbouw e.d.) en wettelijke kaders als de P90-norm en de CAO voor Afval & Milieu. Met de behaalde resultaten heeft Stadsreiniging Almere de haar inzamelperformance op het gewenste niveau gekregen. De hierbij gehanteerde aanpak is door het team overgenomen.